PLYNOSERVIS PKV s.r.o. MĚLNÍK
kotle - plynové spotřebiče - regulace vytápění - revize - kontroly
tel: +420 603 178 703
tel: +420 604 352 140

Revize komínů - spalinových cest

Provádění určuje každému provozovateli vydané Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 s platností od 1.1.2011 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nahradilo Vyhlášku č.111/1981Sb. s platností od roku 1981 až do konce roku 2010, tedy nějakých 30 let, a ta za tu dobu zestárla natolik, že její úprava byla více než nutná.

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň revizním technikem komínů, nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, a nebo je revizním technikem spalinových cest.Předem je nutné si uvědomit proč revizi a proč revizní technik spalinových cest.
Důvodem provádění revizí je požadována Požární a provozní bezpečnost komínů, což vyplývá NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 91/2010 Sb.

Který komín (spalinová cesta) musí projít revizí?
  1. před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
  2. při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  3. před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  4. po komínovém požáru,
  5. při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Problémovou záležitostí jsou kotle s nuceným odtahem spalin kotlovým ventilátorem z uzavřené spalovací komory kotle (tzv. turbokotle) do venkovního prostoru, z kterého je následně nasáván podtlakem spalovací vzduch do kotle pomocí souosého nebo odděleného potrubí. Je tu otázka, proč provádět revizi spalinové cesty u těchto systému, když se je jedná o systémový komín (spalinovou cestu), který je od téhož výrobce, tedy výrobce kotle, jenž musel takto složený celek než jej začal dodávat na trh kotel + spalinová cesta, nechat prověřit a odsouhlasit na zkušebně, a uvedení do provozu provádí autorizovaný servisní technik?
Odpovědí je: Základním legislativním předpisem pro provádění revizí spalinových cest obecně je stavební zákon, který v § 119 mimo jiné říká, že „Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy“. Těmito zvláštními právními předpisy je mimo jiné míněno i NV 91/2010 (které nahradilo v poznámce mylně zmiňovanou vyhlášku 111/1981 Sb.), kde je termín revize spalinových cest detailně vymezen. Současně je tímto veškerá odpovědnost nejen za provedení, ale i za vyhodnocení revize přenesena na stavebníka.

Dalším důležitým paragrafem je § 103, který vymezuje, kdy není nutné stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Z dikce tohoto paragrafu je zřejmé, že nejen stavby, ale i stavební práce a stavební úpravy, které se týkají vytápění, nelze provést bez stavebního povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Lze tedy shrnout, že jakékoliv stavební činnosti, při kterých se nově realizuje nebo mění způsob vytápění, podléhají stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu a tudíž před zahájením užívání musí být mimo jiné provedena i revize spalinové cesty.

Související legislativa:zákon 183/2006 Sb. v aktualizovaném znění (stavební zákon)

zákon 133/1985 Sb. v aktualizovaném znění (požární zákon)
vyhláška 268/2009 Sb. v aktualizovaném znění (o technických požadavcích na stavby)
nařízení vlády 91/0210 Sb. (o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv)
česká národní norma ČSN 73 4201:2010 (komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv)
evropská harmonizovaná norma ČSN EN 15 287-1 + A1/A2:2010 (komíny – navrhování, provádění a přejímka komínů)

Adresa:
Plynoservis Mělník
PKV spol. s r.o.


Panešova 1093
Mělník
276 01
Telefon:

Kancelář:
+420 603 178 703

Technik:
+420 604 352 140


E-mail:
fiala@fspnet.cz
Provozní doba:
pondělí - pátek
8:00 - 14:00

IČ: 27064000
mapa
© 2022 PKV spol. s r.o. - Plynoservis Mělník