PLYNOSERVIS PKV s.r.o. MĚLNÍK
kotle - plynové spotřebiče - regulace vytápění - revize - kontroly
tel: +420 603 178 703
tel: +420 604 352 140

Obytné domy a byty - stanovisko

ODBORNÉ STANOVISKO č. 60/2001 K PROVÁDĚNÍ KONTROL A PROVOZNÍCH REVIZÍ ODBĚRNÝCH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ V OBYTNÝCH DOMECH A BYTECH

I. PŘEDPISY

1. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

2. Vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nař. vlády č. 352/2000 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

3. Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21 /1979 Sb., v platném znění, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

4. TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.


II. VÝCHOZÍ STAV

Při provádění kontrol a provozních revizí v obytných domech a bytech vznikají nejasnosti v případech, kdy domy a byty jsou v majetku fyzických osob - občanů. V daném případě je třeba využít následujících zásad.


III. ŘEŠENÍ

1) Při kontrolách a revizích odběrných plynových zařízení v obytných domech je nezbytné vycházet ze zákona č. 458/2000 Sb. a vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. Připomínáme, že podle § 2, odst.2, písm. b), bod 7, zákona č. 458/2000 Sb., je odběrným plynovým zařízením veškeré zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení. Součástí kontroly a revize je i zjišťování netěsnosti odběrných plynových zařízení.

2) V případě, kdy je fyzická osoba vlastníkem rodinného domu a kdy jen spolu s rodinnými příslušníky užívá nejen rodinný dům, ale i odběrné plynové zařízení, není k ní relevantní povinnost provádět provozní revize a kontroly předmětného zařízení (viz § 1, odst.3, vyhl. ČÚBP č. 85 /1978 Sb., v platném znění). Je však povinna jako chráněný zákazník, jemuž dodává příslušná licencovaná osoba plyn, udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob. O vlastní vůli rozhodne, jakým způsobem si ověří bezpečný a spolehlivý stav užívaného plynového zařízení. Zpravidla reaguje až na netěsnost domovního plynovodu nebo poruchu spotřebiče plynu, a to objednávkou oprav u odborně způsobilého subjektu (viz § 3, odst.1, vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21 / 1979 Sb., v platném znění). Je na místě, aby využila pokynů oprávněné organizace (viz 7.2 TPG 704 01) a k ověření stavu využila služeb buď oprávněné právnické nebo podnikající fyzické osoby nebo revizního technika plynových zařízení.

3) V případě, kdy je vlastníkem domu fyzická nebo právnická či podnikající fyzická osoba, je rozhodné, zda uživatelům bytů (nájemníci, podnájemníci) prokazatelně předá příslušnou část odběrného plynového zařízení do osobního užívání. V případě, že tak neučiní, je povinna zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhl. ČÚBP č. 85 / 1978 Sb., v platném znění. Poznámka: Vlastník domů podniká jako pronajímatel bytů za finanční úhradu. V případě, že prokazatelně předá příslušnou část odběrného plynového zařízení uživatelům bytů do osobního vlastnictví, pak pro uživatele bytů platí zásady uvedené v bodě 2 stanoviska.

4) V případě, kdy v domě vlastní byty a příslušné části nebytových prostor, včetně odběrného plynového zařízení, fyzické osoby (občané), jsou tito vlastníci povinni vytvořit subjekt s právní subjektivitou a ten má povinnost zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb., v platném znění. Závěrem připomínáme, že v případech uvedených pod body 3 a 4 stanoviska, platí povinnost chráněného zákazníka uvedená v § 63, odst.2., písm. c), zákona č. 458/2000 Sb., t.j. udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.
Adresa:
Plynoservis Mělník
PKV spol. s r.o.


Panešova 1093
Mělník
276 01
Telefon:

Kancelář:
+420 603 178 703

Technik:
+420 604 352 140


E-mail:
fiala@fspnet.cz
Provozní doba:
pondělí - pátek
8:00 - 14:00

IČ: 27064000
mapa
© 2022 PKV spol. s r.o. - Plynoservis Mělník