PLYNOSERVIS PKV s.r.o. MĚLNÍK
kotle - plynové spotřebiče - regulace vytápění - revize - kontroly
tel: +420 603 178 703
tel: +420 604 352 140

Kontroly spalinových cest - komínů

Provádění určuje každému provozovateli vydané Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 s platností od 1.1.2011 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nahradilo Vyhlášku č.111/1981Sb. s platností od roku 1981 až do konce roku 2010, tedy nějakých 30 let, a ta za tu dobu zestárla natolik, že její úprava byla více než nutná.

Předem je nutné si uvědomit proč kontrolovat a proč kominík.

Kominík vystupuje vůči provozovateli (dále uživateli) jako autorita, která má za úkol chránit jeho bezpečí a zdraví. Samozřejmě, že se bavíme o kominíkovi s nutnou praxí a celoživotním vzděláváním, kterou garantujeme.

Opomenutí či neprovádění kontrol se stávají příčinou, kdy únik spalin do vnitřních prostor bytu či domu obsahujících jedovatou složku CO (kysličník uhelnatý) má za následek otravu v lepším případě s těžkou újmou na zdraví s trvalými následky či v horším případě smrt osob pohybujících se v prostoru zasaženém únikem spalin. Z naší praxe zde můžeme některé příčiny těchto tragických událostí uvést, kdy se jedná především o novodobý fenomén otrav spalinami, které prostě neodcházejí do komína, ale doslova se v některých případech valí do bytu.

Tento stav je vyvolán:
 • v důsledku kondenzaci spalin z hoření plynu, že se uvnitř komín (dále kouřovod) od spotřebiče plynu zanáší následkem vytvářející se koroze podobně jako u komínu od tuhých paliv a v důsledku neseřízeného spalování plynu na hořácích se mohou zde dokonce vyskytnout i saze.
 • v důsledku, kdy utěsňujeme prostor s umístěným plynovým spotřebičem, tj. že děláme vše pro snížení úniku tepla a přitom zároveň uzavíráme cestu spalovacího vzduchu ke spotřebiči např. výměnou oken či zavíráním větracích otvorů !
 • v poslední řadě i v důsledku neodborně provedených kontrol rádoby vydávajících se firem bez způsobilosti k těmto pracím za „kominíky“, kteří provedou jakousi kontrolu povrchním pohledem bez ohledu na bezpečnost provozujících osob
Pro měření přívodu spalovacího vzduchu pro plynové spotřebiče je povinností servisního technika plynového spotřebiče provést měření přístrojem k tomuto určenému, kterým jasně určíme, zda je provoz spotřebiče z pohledu vzduchu v pořádku anebo hrozí nějaká rizika. Tento test se nazývá tzv. 4Pa test neboli 4pascalový test Tento test není součástí kontroly a čištění prováděné na základě NV 91/2010Sb, tudíž jej neprovádí kominík, ale servisní technik plynového spotřebiče, který za provedené úkony na plynovém spotřebiči nese plnou zodpovědnost. Jinak úplně stejný průšvih se vzduchem máme i v případě kamen, krbů a kotlů na tuhá paliva instalovaných v bytech či domech.

Po každé kontrole spalinových cest je vždy povinností provádějícího kominíka o provedené kontrole vystavit zápis či vystavit protokol a provozovatel by jej měl vždy i po provádějícím vyžadovat. Provozovatel by neměl opomenout i vyžádání či předložení oprávnění či doklad o způsobilosti provádějícího, tj. zda osoba provádějící kontrolu je k tomuto odborně způsobilá (např. živnostenský list či oprávnění v oboru kominictví).Kontrola spalinové cesty se rozumí:
 • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
 • posouzením komína, a to zejména z hlediska jeho provozuschopnosti ale i požární bezpečnosti
 • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům
 • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
 • posouzením jejího stavebně technického stavu
Čištění spalinové se rozumí:
 • čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí
 • čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty
Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče palivLhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:
 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
 3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
 4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
 5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
 6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně5)k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci6) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
 8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.
Ať už potřebujete kontrolu a čištění komínu protože máte nějaké potíže, nebo doklad o kontrole je nutný k nastalé pojistné události při jednání s pojišťovnouanebo chcete mít prostě jenom klid, pak pevně věříme, že se o Váš komín umíme postarat s odborností a náležitou péčí. Zakládáme si na tom, abyste vy, NAŠI ZÁKAZNÍCI, BYLI SPOKOJENÍ, PROTOŽE JENOM TAK SI NÁS ZA ROK OBJEDNÁTE ZNOVU!
Adresa:
Plynoservis Mělník
PKV spol. s r.o.


Panešova 1093
Mělník
276 01
Telefon:

Kancelář:
+420 603 178 703

Technik:
+420 604 352 140


E-mail:
fiala@fspnet.cz
Provozní doba:
pondělí - pátek
8:00 - 14:00

IČ: 27064000
mapa
© 2022 PKV spol. s r.o. - Plynoservis Mělník