PLYNOSERVIS PKV s.r.o. MĚLNÍK
kotle - plynové spotřebiče - regulace vytápění - revize - kontroly
tel: +420 603 178 703
tel: +420 604 352 140

Kontroly plynových zařízeních

ROZDĚLENÍ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Plynárenské zařízení – plynovody, plynojemy, plynové přípojky, regulační stanice, měřící zařízení.

Odběrné plynové zařízení - veškerá zařízení připojená na plynárenská zařízení, počínaje hlavním uzávěrem plynu (HUP) včetně zařízení pro konečné využití plynu domovní plynovody, regulační prvky domovních plynovodů, spotřebiče, není jím měřící zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb.

Požadavky na provádění kontrol plynového zařízení


Ve lhůtě 1x za rok se provádí kontrola plynového zařízení. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje §3 vyhlášky č. 85/1978 Sb.

§3 Kontrola zařízení
(1) Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.

(2) Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení.

(3) O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního deníku, který obsahuje:

a) jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl
b) datum kontroly
c) rozsah kontroly
d) zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění
e) podpis pracovníka, který kontrolu provedl

(4) Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok; v případě, že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují častější kontroly, nařídí vedoucí organizace jejich provádění v kratších termínech.


Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení.

KONTROLY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
 • Kontrolou plynového odběrného  zařízení je provozovatel plynového  odběrného zařízení povinen vykonávat periodicky v minimálně určených lhůtách.
 • Účelem  kontroly odběrného  plynového  zařízení   je ujištění provozovatele o takovém stavu plynového zařízení, který zaručuje jeho spolehlivý provoz a bezpečné užívání.
 • Kontroly plynových zařízení je povinen provádět jejich provozovatel, případně provozovatel v němž se plynové zařízení nachází, anebo jím pověřená odpovědná osoba.
Kontroly plynových zařízení  zahrnují tyto povinné úkony:

 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti hlavního ventilu
 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti uzávěru větví stoupacích vedení
 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti plynoměrů
 • Kontrola umístění, funkčnosti a těsnosti regulátorů
 • Vizuální kontrola umístění a stavu plynovodu společných prostor
 • Kontrola těsnosti všech rozebíratelných spojů
Povinnosti osoby odpovědné za provoz plynovodu a plynových zařízení

 • Vést a aktualizovat provozní dokumentaci plynového odběrného zařízení.
 • Zajišťovat  odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis a údržbu plynových spotřebičů.
 • Vypracovávat a umísťovat na vhodných místech závazné postupy pro případy havarijních situací(únik plynu, požár, výbuch)
 • Zajišťovat dobrý přístup k hlavním uzávěrům plynovodů a jejich ovladatelnost
 • Provádět kontroly plynových zařízení v souladu s vyhláškou 85/1978 Sb
 • Zajišťovat pravidelné kontroly spalinových cest, čištění a revize komínů
 • V případě havárií neprodleně kontaktovat policii, hasiče, záchrannou službu, pohotovostní plynárenskou službu
 • Spolupracovat s dodavatelem plynu při odstavení objektového plynovodu a při uvádění plynovodu

Adresa:
Plynoservis Mělník
PKV spol. s r.o.


Panešova 1093
Mělník
276 01
Telefon:

Kancelář:
+420 603 178 703

Technik:
+420 604 352 140


E-mail:
fiala@fspnet.cz
Provozní doba:
pondělí - pátek
8:00 - 14:00

IČ: 27064000
mapa
© 2022 PKV spol. s r.o. - Plynoservis Mělník